VÅRA VERKSAMHETER

Genom samarbete breddar vi vår kunskap

Hoppet

HVB

NPF/social problematik

15-19 år flickor och pojkar

Bron

HVB

NPF/social problematik

14-18 år flickor och pojkar


Träningsboendet

Stödboende i egna lägenheter

NPF/social problematik

16-20 år flickor och pojkar

Vi är bra på NPF och familjearbete! Vi vill att det skall synas i hela vår organisation!

Allians är en viktig del av all behandling. Därför är det viktigt att man som familj får ha kvar det behandlarteam man börjat samarbeta med även om socialtjänsten vill byta insats från tex HVB till träningsboende eller öppenvård.