VÅRT KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Detta är vår syn kring KABiTS kvalitetsledningssystem!

"Att planera, observera/ undersöka, utvärdera och förbättra våra boenden tillhör vårt dagliga arbete på KABiT"

KABiTS kvalitetsledningssystemet är uppbyggt för att skapa systematiskt lärande och förbättringar. Kvalitetsledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och verksamhetens ledning kan med stöd av kvalitetsledningssystemet; planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ansvariga för att arbeta med att förbättra kvalitetsledningssystemet är föreståndare för avsedda verksamheter tillsammans ledningsgruppen på KABiT. Allt arbete dokumenteras löpande och sammanställs årligen i en för verksamheterna övergripande kvalitetsberättelse.


SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

KABiTS kvalitetsledningssystem är uppbyggt utifrån ett konkret styrmedel som beskrivs i olika processer och aktiviteter med benämningen 1.0- 6.0. Kvalitetssystemet ska kunna förklara följande frågeställningar:

Vad gör vi?

Hur gör vi de?

Varför gör vi de?

KABiT har även köpt in Svensk standard SS 41000:2018 kvalitetssäkring av HVB. Där har KABiT tagit del av de faktiska krav som gäller för våra verksamheter. Därefter har vi implementerat olika områden i KABiTS kvalitetsledningssystem. Detta arbetet är något som är levande och som alltid kommer pågå på KABiT. Processerna berör:

Kabits värdegrund

Förfrågning & placeringsfas 1.0

Inskrivningsfas 2.0

Behandlingsfas & kartläggning 3.0

Utslussingsfas eller utskrivning 4.0

Avvikelser< Egenkontroll>sammanbrott 5.0

Kabits personalhandbok 6.0

Att arbeta systematiskt och utifrån förbättringshjulet är en bidragande del till att kunna förstå vårt arbete och hur våra verksamheter kan utvecklas vidare.