VÅR VÄRDEGRUND

Detta mindset kräver vi att varje medarbetare på KABiT har och strävar efter!

"Oavsett vilken Gud man tillber eller vilken kultur man växt upp i, så har vi alla något gemensamt. Vi har alla ett inre vägledningssystem när det kommer till i stort sett allt i våra liv. Riktlinjer som visar vad som är rätt och fel, redskap som får oss att handla ansvarigt, ifrågasätta våra och andras värderingar. Etik bygger på värderingar, värderingar som ter sig helt olika från person till person. Däremot tror vi att varje människa är behov av en gemenskap. KABiTS strävan är att vi skulle kunna vara den hjälpande handen"

Kvalificerade

Anpassade

Boendelösningar

i

Tiden


KABiT grundades 2015 och har en lång erfarenhet sedan tidigare att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Det finns en tanke bakom KABiTS namn, som även nämns ovan. KABiT vill arbeta utifrån en väl kompetent och breddad personal, där arbetet genomsyras utifrån evidensbaserad forskning samt en god kvalitet.

Det gemensamma synsättet innebär även att varje ungdom är unik och har sin egna historia/ bakgrund. Där krävs det att vi som professionella anpassar insatserna utifrån barnets bästa och med en helhetssyn kopplat till BBIC. Med fokus på ungdomens delaktighet. Personalen på KABiT skall vara förstående och bemöta ungdomarna på ett respektfullt sätt. KABiT ser de salutogena perspektivet som en viktig del i arbetet med sina ungdomar. Detta innebär att vi som tillhör och arbetar på KABiT ser och arbetar utifrån de friska hos den enskilde ungdomen. Personalen skall alltid göra en noggrann bedömning på hur de kan uppfylla en god och hållbar grund/ utveckling för ungdomen samt dess nätverk som i synnerhet familjen. Förutsättningarna för att kunna jobba utifrån detta synsätt är även att KABiT nyttjar/ samverkar och använder sig av resurserna i och som utanför KABiT. Då ungdomarnas behov alltid går först. KABiT målsättning är att vi skall arbeta utifrån individanpassade lösningar. Där blir KABiTS flexibla synsätt en styrka både gentemot ungdomarna och våra uppdragsgivare. När ungdomarna möter eller hamnar i olika former av motgångar, strävar vi efter att vara fortsatt toleranta och tålmodiga.

KABiT härleds av få placeringar med en hög personaltäthet på boendena. Kabit vill att deras boenden skall upplevas som familjära och trygga. Ungdomarna och andra utomstående som kommer på besök skall få en behaglig och trygg känsla när man besöker våra boende. Vi som arbetar på KABiT skall vara stolta, trygga med det vi visar upp, står och marknadsför utåt. Kabits grundidé handlar om att skapa något nytt, genomtänkt, tryggt och framförallt hållbart för de ungdomar som vi hjälper.

”Du har i din makt att enkelt öka den totala summan av världens lycka. Hur? Genom att säga ett par uppriktiga ord av uppskattning till någon som är ensam eller nedslagen. Kanske har du redan imorgon glömt de vänliga ord du säger idag, medan mottagaren kommer att vårda dem för livet”