LAGAR OCH REGELVERK

Är lagar och regelverk viktigt?

-Absolut! De behöver vi som jobbar på KABiT alltid tänka på!

Lagar och förordningar som gäller för våra avsedda verksamheter

Socialtjänstlagen 2001:453

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 1990:52

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763

Socialtjänstförordningen 2001:937

7 kap 3, 3a §§ SoL, 11 kap. 5-6 §§ SoL sam SOSFS 2006:5 Dokumentation och handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Offentlighets- och sekretesslagen

Lag om registerkontroll av personal vid hem för vård och boende som tar emot barn enligt SFS 2007:171.

Anmälningsskyldighet för barns skydd enligt 14 kap. 1§ SoL.

Anmälningsskyldighet vid missförhållande; 7 kap. 6 § SoL och14 kap. 3-7 §§ SoL samt SOSFS 2011:5 (S).

Föreskrifter och allmänna råd som gäller för Kabits avsedda verksamheter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20 (S) om Hem för vård eller boende.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:1 (S) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2005:28 (S), om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria