KABiTS ARBETSSÄTT

Hur ser KABiTS verktygslåda ut?

"Vi tror på en bred, mångsidig och kompetent personal. Att ha olika erfarenheter och bakgrunder är en förutsättning för uppnå framgångar med våra ungdomar"

KABiT har en bred kompetens kring psykosocialproblematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer och nätverksarbete. Vår kunskap och erfarenhet används för att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje barn och ungdom i både öppen- och institutionsvård. Detta menar vi skapar möjligheter till en varaktig förändring. Vårt arbete vilar på:

 • En systemisk grund
 • Ett lösningsfokuserat tänk
 • Ett lågaffektivt bemötande
 • En yrkeskunnig personal inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykosocial problematik


Idag har KABiT ett 30-tal tillsvidareanställda. Hos oss arbetar mestadels behandlingspedagoger, socialpedagoger och socionomer. Vår Verktygslåda består av flertalet behandlingsinsatser och upplägget skräddarsys efter ungdomarnas behov. Exempel på våra verktyg är:


 • Hundbesök på våra boenden.
 • RePulse (Tanke-/Känslo-/beteende-reglering).
 • MI (Motiverande Samtal).
 • Beroendeterapeut.
 • HAP/CPU (Haschavvänjningsprogrammet).
 • ÅP (återfallsprevention).
 • Kontaktmannasamtal.
 • Diagnoskännedom (Neuropsykiatriska funktionsvariationer).
 • Massage.
 • KBT (kognitiv beteendeterapi).
 • ART (Aggression Replacement Training).
 • Temadiskussion (exempel känslor, sexualitet, identitet osv).
 • Familjebehandling.
 • Tourettesambassadör.


Verktyg som KABiT kommer erbjuda from våren 2020


 • ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach). En metod som används för ungdomar och familjer som arbetar mot en hälsosammare livsstil och drogfrihet.


”För oss är det viktigt att satsa och investera i en utbildad, professionell, engagerad och trivsam personal. Detta gör vi utifrån trivsamma och familjära boenden, god personaltäthet, regelbunden handledning, vidareutbildning till personal och en KASAM-inspirerad miljö”


KABiT är ett företag som vill erbjuda en professionell och engagerad behandling både inom institutionsvård och öppenvård. För att kunna göra det är det viktigt för oss att hänga med i tidens forskning, ta till/ använda oss av ny kunskap och se till att vi har kompetent och engagerad personal som trivs. Har vi inte alla pusselbitar på plats kommer allt falla samman i tid.


”Kunskapen och engagemanget skall synas i alla led"


Systemteori i vårt arbete

Vi som arbetar på KABiT använder oss hellre av termen att jobba utifrån ett ”systemiskt tänk” snarare än ”systemteori”, då renodlad generell systemteori kan uppfattas som abstrakt. Att få med all information från alla mekaniska, levande och sociala system blir troligen för komplext för att kunna hitta en teori som går att använda på alla system. Systemteori går däremot att använda i sociala sammanhang som en övergripande teori, för att beskriva de allianser, beroendeställningar och rollfördelningar som uppstår i mänskliga relationer. Man kan använda systemteori för att förklara processer inom/ genom individen och mellan individer. Genom att använda det systemiska synsättet i KABiTS behandlingsarbete uppmärksammar vi en förändring som i en del av familjesystemet kan motverkas eller förstärkas av andra delar i systemet. Förändringsprocesserna kan förkortas då systemmedlemmarna arbetar med erfarenheter från samtalen under tiden mellan samtalen, och det blir svårare för individen att återgå till tidigare mönster då systemet förändrats.

KASAM-miljön är viktigt för vår personal och ungdomar på KABiT

Det är personalen som möjliggör och bidrar till utvecklingen för våra ungdomar på KABiT. Utifrån att inspireras av KASAM kan vi även bidra till en god och hållbar arbetsmiljö för vår personal som därefter skapar goda och hållbara behandlingsresultat tillsammans med våra ungdomar. KABiTS målsättning är att våra verksamheter ska ha en grundtrygghet genom enkla och förutsägbara vardagsrutiner, men även genom en ständig anpassning av de individuella insatserna. Genom den enskilde ungdomens identifierade behov och öka dennes känsla av sammanhang.

Viktigt med tydliga mål

Det är viktigt för oss att tidigt i behandlingsarbetet att vara tydlig med vilket gemensamt mål man har. Att tidigt besvara frågor som ”Var är vi nu? Vart är vi på väg? Hur ska vi nå dit?” är nödvändigt för ett bra behandlingsresultat. Vi jobbar med ”SMARTA mål” och de handlar om att målet ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet. Vi använder oss av Journal Digital som är ett dokumentations- och behandlingsstöd för oss i vårt arbete.


Neuropsykiatriska funktionsvariationer

För oss handlar det inte enbart om nedsättningar och svårigheter. Alla människor föds olika och med olika förutsättningar. Det är en viktig del i den personliga utvecklingen att lära känna sina svårigheter men ännu viktigare att lära känna sina resurser, styrkor och kompetenser!

Unika människor behöver unika lösningar

Därför är det viktigt för oss i vårt arbete att vara väldigt kunniga i vad kognitiva svårigheter är, och vad det kan innebära för den enskilde ungdomen. Forskningen går snabbt framåt och vi ser vi till att följa med i tiden och ständigt fortsätta att utbilda oss och få handledning inom området. Det är också viktigt att vi utbildar vidare i vad det innebär att ha kognitiva svårigheter men också lyfta det unika i varje människa vi möter.

”Vi måste våga tänka utanför ramarna och våga vara kreativa”

"På KABiT är de viktigt att ha ett nära samarbete i alla leden. Ett bra, mångsidigt och sammansvetsat team är en förutsättning för att personalen och ungdomarna skall trivas samt fungera tillsammans"