Fortsatt fokus under 2019

Vi fortsätter bland annat arbeta systematiskt och regelbundet med våra nyckeltal på respektive verksamheter varje månad. De vi följer upp och utvärderar är:

Antal placeringar, antal lyckade placeringar, frekvens på skattningar, genomförandeplaner, målreflektioner, våra ungdomsundersökningar, kontaktsamtal, stickprov på kvalitén av dokumentation. Vi följer även upp hanteringen av avvikelser, tillbud, synpunker/ klagomål och sammanbrotts statistik. Som helhet vill vi få klarhet om vi uppfyller de krav som är viktiga för oss på KABiT, för ungdomarna, övrigt nätverk och våra uppdragsgivare.

De vi kan konstatera är att vi på KABiT är väldigt lättillgängliga. Det är enkelt att nå personal och chefer i företaget. Vi är återkommande och noggranna med att dokumentera och skicka våra insatsrapporter och övriga underlag till handläggarna varje månad. Vi lägger stort fokus på att våra placerade ungdomar ska trivas och känna sig trygga på våra boenden med personalen. Vi kan även konstatera att den röda tråden i vårt behandlingsarbete är starkt kopplat till ungdomens vårdplan och framtida ambitioner. Vi på KABiT vill verkligen ungdomarna väl. Vi är snabbt behjälpliga att ordna med skolgång eller annan sysselsättningen som ungdomen kan tänkas behöva.

KABiTs strävan är att bli ännu bättre inom dessa områdena och vara lyhörda till din feedback som vi får.

Nyheter

Under våren 2020 kommer KABiT även utbilda personal i A-CRA. A-CRA är upplagt som en serie samtal där vårdnadshavarna engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen samt att ungdomen ska nå drogfrihet. Likaså en mer positiv och hälsosam livsstil. A-CRA har visat på goda effekter i en mängd olika målgrupper och i ett stort antal studier. Där ingår även KABiTs målgrupp.

A-CRA har ett mycket starkt forskningsstöd och genomförs med hjälp av en manual.

Vi kommer även starta ett nytt boende under 2020 på en gård med djurinriktning. Klicka på länken Nytt boende 2020

Lediga platser på KABiT

Enheterna Träningsboendet & Bron har 1 ledig plats vardera. Dessa två verksamheter har möjligheten att ta emot en ny placering omgående.


KABiT är positiv till hundbesök i sina verksamheter!

KABiT är deltagare för den tekniska kommittén tillsammans med 16 andra företag/ organisationer i landet gällande utvecklingen av standarden:

"SS 41000:2018 Kvalitetssäkring av HVB"


Klicka på loggan för att bli länkad till de pågående standardarbetet med SIS och de andra aktörerna.

Klicka på loggan för att bli länkad till Vårdhundskolans hemsida.

Hej!

Varmt välkommen till KABiT!

KABiT erbjuder stöd och behandling för barn och ungdomar inom SOL och LVU inom åldrarna 14-21 år. Vi bedriver insatser inom HVB och Träningsboende i Hörby.


KABiT erbjuder även kvalificerad öppenvårdsinsats för ungdomar från 16 år. Insatsen riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Insatsen riktar sig framförallt till ungdomar som ska flytta till egen lägenhet eller är behov av ett annat utslussningsalternativ än de man har i dagsläget. Ungdomen är behov av visst personalstöd varje vecka. Insatsen anpassas helt efter det individuella behovet. Vår kvalificerade öppenvårdsinsats fokuserar på färdighetsträning och går under insats via socialtjänstlagen (SoL).


”Vår målsättning är att du ska trivas, känna glädje och få en välfungerande vardag som bor hos oss. Vi ser människan och därför bemöter vi våra ungdomar på ett medmänskligt och professionellt sätt. Genom att bygga goda relationer tror vi även att vi kan skapa och bygga nya livsmål tillsammans med dig"

Vad kan vi hjälpa just dig/ er med?

Är du intresserad att veta mer om KABiT är du välkommen och kontakta vår placeringsrådgivning. Placeringsrådgivarna och de övriga kontaktpersonerna finns i KONTAKTA OSS. Samtliga kontakter har en lång erfarenhet kring behandling och omsorgsstöd för barn och ungdomar. Vår gemensamma målsättning är att kunna beskriva respektive verksamhet och vilka insatsalternativ KABiT skulle kunna erbjuda just för er.


Du kan även läsa mer om nöjda samarbetspartners under GODA REFERENSER.

Övrig kontakt

Mejl: info@kabit.se

Adress: Box 153, 242 22 Hörby

Växel 0415- 100 24

Jourtelefon 076-015 98 50

Placeringsservice dygnet runt 0415- 100 24

Fax 0415-10058

FOKUS 2019 PÅ KABiT

I år kommer verksamheterna fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet. Vi tar hänsyn till SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi har även köpt in och kommer arbeta vidare utifrån Svensk standard SS 41000:2018 kvalitetssäkring av HVB. Att göra rätt, bli bättre och skapa god kvalitet för våra ungdomar och personal är viktigt för oss.